A110 Đường 30 tháng 4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng